Welkom op de Speurderssite van CuracaoHouses.com

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, onder meer bereikbaar via de domeinnaam www.CuracaoHouses.com (zowel via computer als via mobiele apparatuur of via enige andere software applicatie) (de “Website”), op de dienstverlening die door www.CuracaoHouses.com wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die www.2dehands.be aangaat voor het gebruik van de Website en de dienstverlening

www.CuracaoHouses.com is een online handelsplatform, waarin vraag en aanbod betreffende onroerend goed over heel Curacao bij elkaar worden gebracht door middel van het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van advertenties. De levering van bepaalde betalende diensten zal, omwille van de aard van deze diensten, afhankelijk zijn van de op dat ogenblik beschikbare advertentieruimte op de Website (de “Dienst”).

Door het gebruiken of raadplegen van de Website en door het gebruiken van de Dienst, verklaart u kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u de onverkorte toepassing ervan. www.CuracaoHouses.com raadt iedere bezoeker van de Website daarom aan de Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de Website en nadien op geregelde tijdstippen te lezen.

1.1 Minderjarigen

De Dienst is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten (de “Bezoeker” of “u”). Onverminderd het voorgaande, is de Dienst slechts toegankelijk voor minderjarige Bezoekers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

1.2 Privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

Zoals beschreven in ons Privacybeleid verleent u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

In dit kader wenst www.CuracaoHouses.com uw aandacht er overigens uitdrukkelijk op te vestigen dat het volgens deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid niet is toegestaan om persoonsgegevens, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, van Bezoekers te verzamelen (bijvoorbeeld ‘harvesting’) of Bezoekers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten of diensten buiten het handelsplatform van www.CuracaoHouses.com om.

2. Regels voor het registreren als Bezoeker en voor het plaatsen van advertenties

2.1 Registreren en inloggen door bezoeker

2.1.1 De Bezoeker van de Website kan zich als adverteerder (de “Adverteerder”) registreren door het online registratieformulier in te vullen. De Bezoeker kan zijn Persoonlijke pagina (het “DashBoard”) te allen tijde wijzigen en van de Website verwijderen.

2.1.2 De Bezoeker dient zijn persoonsgegevens correct en oprecht in te vullen en staat bijgevolg in voor de volledigheid en juistheid van die gegevens. De Bezoeker dient zijn Persoonlijke pagina dus zelf actueel te houden.

2.1.3 De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens mogen niet met derden gedeeld of op een andere manier aan hen ter beschikking worden gesteld.

2.1.4 Bij het aanmaken van een Persoonlijke pagina is het niet toegestaan om meerdere Persoonlijke pagina’s te creëren die hoofdzakelijk tot doel hebben dat de Bezoeker zich als een andere Bezoeker op de Website zou kunnen voordoen of dat de Bezoeker door middel van deze pagina’s dezelfde Speurders meerdere malen als Adverteerder op de Website zou kunnen plaatsen. Het is eveneens niet toegestaan om een Adverteerdernaam te gebruiken die een URL (of een gedeelte daarvan) of een e-mailadres bevat.

2.2 Totstandkoming overeenkomst voor het plaatsen van advertenties tussen CuracaoHouses.com en Adverteerder

2.2.1 De Bezoeker kan op de Website advertenties (“Speurders”) van Adverteerders bekijken en daarop reageren. Indien de Bezoeker is ingelogd, kan hij als Adverteerder ook zelf Speurders plaatsen op de Website.

2.2.2 Via de knop ‘Post an Item’ kan de Adverteerder een Speurder opstellen en dit vervolgens op de Website plaatsen. Na het plaatsen van het Speurder kan de Adverteerder deze Speurder ten allen tijde wijzigen.

2.2.3 Door het plaatsen van een Speurder komt de overeenkomst voor het plaatsen van Speurders tussen CuracaoHouses.com en de Adverteerder (de “Speurdersovereenkomst”). Bij betalende Speurders ontstaat de Speurdersovereenkomst zoals beschreven is onder hoofdstuk II, titel 2.

2.2.4 Speurder blijven in beginsel 60 dagen op de Website staan, mits aan de Gebruiksvoorwaarden is voldaan en Adverteerders hun Speurders niet zelf hebben verwijderd. Eén(1) dag voor het verstrijken van deze periode zal de betrokken Adverteerder een melding ontvangen, waarbij hij op de hoogte gesteld wordt dat zijn Speurders  kan worden verlengd voor eenzelfde periode.

2.2.5 Speurders dienen na aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten door de Adverteerder te worden verwijderd. Door het verwijderen van de Speurder of na de aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten komt de overeenkomstige Speurdersovereenkomst ten einde.

2.3 Algemene regels voor het plaatsen van Speurders op de Website

2.3.1 Speurders die door de Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan de volgende regels te voldoen. Indien Speurders niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deze door CuracaoHouses.com verwijderd worden:

a. Opmaak Speurder:

i. Speurders moeten onder de meest passende afdeling, rubriek en categorie geplaatst worden. Na het plaatsen van zijn Speurder kan de Adverteerder de afdeling, rubriek en categorie waaronder deze Speurder geplaatst werd, ten allen tijde wijzigen.
ii. In Speurders met betrekking tot producten mag slechts één concreet product gevraagd of aangeboden worden.
iii. De titel en de tekst van Speurders dienen in het Nederlands of Engels op CuracaoHouses.com opgesteld te worden.
iv. De titel en de tekst van Speurders mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
v. De titel en de tekst van Speurders dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen en prijs, juist en duidelijk te omschrijven.
vi. Foto’s bij Speurders dienen steeds betrekking te hebben op de aangeboden producten of diensten. Het is niet toegestaan om foto’s bij Speurders te plaatsen, waarop het auteursrecht of portretrecht van een derde rust, zonder toestemming van die derde.
vii. Speurders mogen geen overmatige hoeveelheid aan tekens of trefwoorden omvatten om de aandacht te trekken of om de kans op het voorkomen in uiteenlopende zoekopdrachten te vergroten.

b. Niet toegestane Speurdersinhoud:

i. Het is niet toegestaan in Speurders een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid van het gebodene die in het betrokken Speurder worden aangeboden. Adverteerders dienen er zich immers van te vergewissen dat de door hen aangeboden producten of diensten echt zijn.
ii.Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar andere advertenties die gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
iii. De Bezoeker dient bij het plaatsen van Speurders vanzelfsprekend rekening te houden met de niet-limitatieve voorbeelden van niet toegestane Website-inhoud, zoals beschreven onder hoofdstuk I, titel 5, en met de bepalingen inzake de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals beschreven onder hoofdstuk I, punt 3.1.4.

2.3.2 Bezoekers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten of diensten die zij verkopen, kopen of bekijken en Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden en gevraagde producten of diensten overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving verhandeld mogen worden, alvorens deze op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen bij de bevoegde instanties.

2.3.3 Bij het opstellen van Speurders heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Speurder, mits betaling, te promoten (“Feature”). Hierop zijn de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden van toepassing zoals beschreven onder hoofdstuk II, titel 2.

2.4 Waarderingen

2.4.1 Enkel een geregistreerde Bezoeker kan het aan- of verkoopgedrag van andere Bezoekers waarderen, wanneer er tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen. Waarderingen zullen dan enkel geplaatst mogen worden via het e-mailadres waarmee de Bezoekers met elkaar in contact zijn geweest. Waarderingen door andere Bezoekers van het aan- of verkoopgedrag van een Bezoeker blijven bij diens profiel staan.

2.4.2 CuracaoHouses.com kan de volgende soorten waarderingen verwijderen:

a. waarderingen met kwetsende of privacygevoelige inhoud en/of scheldwoorden;
b. waarderingen die geen verband houden met de prestaties van een Bezoeker;
c. waarderingen gegeven door Bezoekers die bepaalde regels of Gebruiksvoorwaarden overtreden hebben; en
d. Waarderingen met een commerciële inhoud (bijvoorbeeld waarderingen waarin verwezen wordt naar een andere handelaar).

2.4.3 Indien bij uw profiel een waardering is geplaatst die beantwoordt aan één van de onder het vorige punt omschreven omstandigheden, dan kunt u daar een melding van maken via de procedure beschreven onder hoofdstuk I, punt 5.1.

2.5 Regels inzake prijs- of betaalmethoden in Speurders

2.5.1 De Adverteerder mag in een Speurder een Bezoeker niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.

2.5.2 De Adverteerder moet in het prijsveld van het Speurder steeds de totale prijs vermelden. Adverteerders die als onderneming producten of diensten aan consumenten aanbieden, moeten in hun Speurder totale prijzen, met inbegrip van alle belastingen en alle extra vracht-, leverings- of portkosten en eventuele andere kosten, vermelden.

3 Rechten en plichten

3.1 De bezoeker

3.1.1 De Bezoeker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op de Website publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (de “Intellectuele Eigendomsrechten”),

3.1.2 De Bezoeker verleent:

a. aan CuracaoHouses.com een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via welk gekend of toekomstig medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van de Dienst en die van derden. CuracaoHouses.com behoudt zich het recht voor de inhoud, in het bijzonder de inhoud van Speurders, technisch te wijzigen zodat deze via andere kanalen, bijvoorbeeld mobiele apparatuur, kunnen worden geraadpleegd; en
b. aan andere Bezoekers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie om de inhoud te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de Dienst.

3.1.3 Indien CuracaoHouses.com of de Bezoeker de inhoud van de Website verwijdert, eindigen de in overeenstemming met het vorige punt verleende licenties.

3.1.4 De Bezoeker mag geen producten of diensten in Speurders op te nemen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat:
a. het niet is toegestaan om producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op:

i. de auteursrechten van een derde, zoals het aanbieden van door een derde ontwikkelde software of door een derde gemaakte muziekwerken, foto’s of schilderijen zonder toestemming van die derde;
ii. de merkrechten van een derde, zoals het aanbieden van een kledingstuk waarop een logo van een derde geplaatst is zonder toestemming van die derde; of
iii.de modelrechten van een derde, zoals het aanbieden van een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die derde;

of

b. in de titel en/of de tekst van een Speurder bijvoorbeeld slechts:

i. de merknaam mag gebruikt worden van de producten of diensten die in het Speurder daadwerkelijk worden aangeboden of gevraagd; of
ii. de handelsnaam mag gebruikt worden van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het is niet toegestaan een handelsnaam te vermelden die geen band heeft met de producten of diensten die in het Speurder aangeboden worden;

of

c. in de titel van Speurders de aangeboden producten of diensten niet mogen worden vergeleken met andere producten of diensten. In ieder geval mag een vergelijking op geen enkele wijze verwarring scheppen omtrent de commerciële herkomst van de aangeboden producten of diensten.

3.1.5 Niets wat in de Gebruiksvoorwaarden of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om de bevoegdheden van de Bezoeker in het kader van zijn gebruik van de Dienst uit te breiden.

3.2 CuracaoHouses.com

3.2.1 Met uitzondering van de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website gepubliceerd wordt, houdt curacaoHouses.com de Intellectuele Eigendomsrechten aan op de Dienst.

3.2.2 CuracaoHouses.com verleent aan de Bezoeker een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geplaatste inhoud te gebruiken in overeenstemming met het doel van de Dienst.

3.2.3 CuracaoHouses.com behoudt zich alle rechten voor, waaronder het recht om al dan niet substantiële delen van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

3.2.4 Indien u de Website via mobiele apparatuur bezoekt en daarbij gebruik maakt van de applicatie van CuracaoHouses.com (de “Applicatie”), verleent CuracaoHouses.com u enkel het recht deze Applicatie voor persoonlijk gebruik aan te wenden. De Applicatie kan aan Bezoekers mogelijk niet dezelfde functionaliteiten bieden die beschikbaar zijn op de Website.

CuracaoHouses.com is de eigenaar of de licentiehouder van elk recht, elke titel en elk belang in en met betrekking tot haar Applicatie, waaronder begrepen alle toepasselijke Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot oneerlijke mededinging en alle andere eigendomsrechten, waaronder alle aanvragen, hernieuwingen, verlengingen daarvan en daarop toepasselijke herstelprocedures.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website en de Applicatie

4.2 Het is bijvoorbeeld niet toegestaan inhoud op de Website, met inbegrip van Speurders, te publiceren:

i. die pornografisch materiaal of een link daarnaar bevat of die op enige andere manier in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
ii. die discriminerend is op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of die op enige andere manier kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend is;
iii.die (seksueel) intimiderend is;
iv. die onjuist, misleidend en onvolledig is;
v. om grappen uit te halen of iemand lastig te vallen;
vi. waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
vii.waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
viii.die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die de Dienst of de rechten en belangen van Bezoekers kunnen schaden;
ix. die de infrastructuur van de Website onredelijk belast of verstoort in zijn goede werking;
x. waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CuracaoHouses.com, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
xi. waarmee illegale activiteiten worden gepleegd of bevorderd;
xii.waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig andere rechten van 2dehands.be, haar licentiegevers, haar Bezoekers of derden;
xiii.die betrekking heeft op enige producten of diensten, waarvan de handel of levering in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en het aanbod of de vraag volgens de indicatieve lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten op de Website verboden of beperkt is; en
xiv. waarmee CuracaoHouses.com het redelijkerwijs om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens mee kan zijn.

4.3 De inhoud van de Website mag door de Bezoeker niet gereproduceerd en/of gedeeld worden aan het publiek, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Speurders of 100 hyperlinks naar Speurders, zoals het gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites.

4.4 De Bezoeker mag geen substantiële delen van de inhoud van de databank met Speurders opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Speurders herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van CuracaoHouses.com is verkregen, of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

4.5 Het is niet toegestaan de volgende handelingen of ingrepen met betrekking tot de Applicatie te verrichten:

i. het wijzigen, het aanpassen, het vertalen, het creëren van afgeleide werken, het uiteen halen, het nabouwen (door ‘reverse-engineering’), het demonteren of het op welke andere wijze dan ook proberen achterhalen van de broncode van de Applicatie;
ii. het wijzigen, het kopiëren, het publiceren, het in licentie geven, het verkopen of het op welke andere wijze dan ook commercialiseren van de Applicatie of van iedere informatie in verband met of software verbonden aan de Applicatie;
iii.het verhuren, het in lease geven of het op welke andere wijze dan ook overdragen van rechten op de Applicatie;
iv. het verwijderen, het onduidelijk maken of aanpassen van de meldingen door 2dehands.be inzake haar auteursrechten, merkrechten of andere eigendomsrechten aangebracht op, vervat in of in combinatie met de Applicatie; en
v. het gebruiken van de Applicatie op een wijze die de Website op welke manier dan ook kan aantasten of het gebruik of genot van de Website door welke partij dan ook kan verstoren.

4.6 De Applicatie dient te worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

4.7 Het is de Bezoeker niet toegestaan om louter commerciële boodschappen weer te geven op de Website, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van CuracaoHouses.com is verkregen of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

4.8 De Bezoeker mag de inhoud van de Website niet wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

5. Misbruik van de Website en de Applicatie en de gevolgen hiervan

5.1 Via de knop ‘Meld Misbruik’ kunt u ons te allen tijde een melding sturen betreffende misbruik van de Website, bijvoorbeeld indien er op de Website inhoud gepubliceerd is die niet in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden. U dient dan de volgende gegevens op het meldingsformulier aan te geven:

a. de reden van uw melding, samen met een duidelijke omschrijving van het vastgestelde misbruik;
b. de link naar de betrokken Speurder; en
c. een verduidelijking dat de betrokken inhoud inbreuk maakt op uw privacy of enige andere rechten, en dat u over deze rechten beschikt.

Indien u van mening bent dat de inhoud inbreuk maakt op uw Intellectuele Eigendomsrechten, dan kunt u gebruik maken van het bijzondere Meldingsformulier Inbreuk Intellectuele Eigendom.

5.2 CuracaoHouses.com kan, afhankelijk van de aard en ernst van het misbruik, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van Bezoekers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen onder meer – maar niet hiertoe beperkt – de volgende maatregelen nemen:

a. de door de betrokken Bezoeker geplaatste inhoud verwijderen, zoals zijn Speurder of Persoonlijke pagina. Het verwijderen van waarderingen kan slechts in de onder hoofdstuk I, titel 2.5 omschreven gevallen;
b. het gebruik van de Dienst, waaronder de toegang tot de Website of bepaalde functionaliteiten ervan, ten aanzien van de betrokken Bezoeker beperken of beëindigen;
c. het gebruik van de Applicatie ten aanzien van de betrokken Bezoeker beperken of beëindigen; en
d. de persoonsgegevens van de betrokken Bezoeker aan bepaalde derden, zoals beschreven in het Privacybeleid, en in het bijzonder aan de Procureur des Konings overeenkomstig artikel XII. 19, §3 van het Wetboek van Economisch Recht, verstrekken.

5.3 CuracaoHouses.com behoudt zich het recht voor om juridische maatregelen te nemen en, voor zover zij door het misbruik van de Website schade lijdt, van de betrokken Bezoeker een schadevergoeding te eisen.

5.4 Doordat CuracaoHouses.com een dienstverlener is die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht, is zij niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website wordt geplaatst.

CuracaoHouses.com is overigens nooit partij of op welke manier dan ook betrokken bij overeenkomsten die tussen Bezoekers onderling of tussen Bezoekers en derden tot stand komen. Bezoekers dienen onderlinge geschillen of geschillen met derden daarom op te lossen buiten CuracaoHouses.com om.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Beperking aansprakelijkheid CuracaoHouses.com

6.1.1 Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit CuracaoHouses.com iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een Bezoeker lijdt of heeft geleden door:

a. het gebruik van de Dienst;
b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen ervan;
c. onjuiste informatie op de Website;
d. gebruik van producten of afname van diensten, bekomen via de Website;
e. wijzigingen in de Dienst en/of wijzigingen op of van de Website; of
f. het gebruik van de Applicatie.

6.1.2 CuracaoHouses.com is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de Dienst of van de Applicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schending van eer en goede naam, gederfde winst en verlies van persoonsgegevens.

6.1.3 Indien CuracaoHouses.com om welke reden dan ook voor de in de vorige punten bepaalde schade aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, is haar aansprakelijkheid ten opzichte van een Bezoeker beperkt tot maximaal:

a. het totaalbedrag van de vergoedingen die de Bezoeker aan CuracaoHouses.com betaald heeft gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade ontstaan is; of
b. 100 euro, indien het totaalbedrag dit bedrag zou overschrijden.

6.1.4 De vordering tot schadevergoeding in hoofde van de Bezoeker verjaart na verloop van 12 maanden, gerekend vanaf het ogenblik waarop het feit of de handeling waardoor de schade is ontstaan, zich heeft voorgedaan.

6.1.5 CuracaoHouses.com is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat CuracaoHouses.com niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden in Speurders of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van haar Bezoekers.

6.2 Wij geven geen garanties

6.2.1 CuracaoHouses.com kan niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan enige verwachtingen van een Bezoeker.

6.2.2 Aangezien de meeste inhoud op de Website afkomstig is van andere Bezoekers, verleent CuracaoHouses.com daarom geen garantie over:

a. de juistheid en nauwkeurigheid van de Speurders of andere berichten;
b. de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de producten of diensten die worden aangeboden;
c. de bevoegdheid van Adverteerders om producten of diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Bezoekers om producten te kopen of diensten af te nemen; en
d. het vermogen van Bezoekers om de overeengekomen prijs van gekochte producten of afgenomen diensten te voldoen.

6.2.3 CuracaoHouses.com verleent geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de Dienst.

6.3 Wijzigingen van de Website, de Dienst en de Applicatie van CuracaoHouses.com

6.3.1 CuracaoHouses.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Website of delen ervan te kunnen wijzigen.

6.3.2 CuracaoHouses.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Dienst te kunnen wijzigen of beëindigen. Een eventuele wijziging of beëindiging van de Dienst zal binnen een redelijke termijn voor de doorvoering ervan aangekondigd worden.

6.3.3 CuracaoHouses.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Applicatie of delen ervan te kunnen wijzigen of beëindigen.

6.4 Websites en diensten van derden

6.4.1 De Website, de Dienst of de Applicatie kan links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door CuracaoHouses.com (bijvoorbeeld Google Maps API).

CuracaoHouses.com heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden.

In geval u gebruik maakt van de Dienst of Applicatie waarin diensten van Google verwerkt zijn (bijvoorbeeld Google Maps API), aanvaardt u gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden van Google.

6.4.2 Indien de Applicatie gebruikt maakt van het besturingssysteem iOS van Apple, dient u de volgende gebruiksvoorwaarden en beleidsregels in acht te nemen:

i. Apple is geen partij bij de Gebruiksvoorwaarden en de Speurdersovereenkomst tussen CuracaoHouses.com en u. Apple is niet verantwoordelijk voor de Applicatie en de inhoud daarvan;
ii. CuracaoHouses.com verleent u enkel het recht de Applicatie te gebruiken op een iOS product waarvan u de eigenaar bent of waarover u de controle heeft en zoals is toegelaten overeenkomstig de gebruiksregels uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden van App Store;
iii. Apple heeft geen enkele verplichting om bepaalde onderhoudsdiensten of ondersteunende diensten te leveren met betrekking tot de Applicatie;
iv. Apple is niet verantwoordelijk voor het voeren van enig onderzoek of enige verdediging, noch voor het bereiken van een schikking of van een kwijting met betrekking tot welke intellectueelrechtelijke vordering van een derde dan ook;
v. Apple is niet verantwoordelijk voor het behandelen van enige vorderingen door u of door een derde met betrekking tot de Applicatie of op grond van uw bezit en/of gebruik van de Applicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: vorderingen inzake productaansprakelijkheid; vorderingen inzake de niet-conformiteit van de Applicatie met de geldende wet- of regelgeving; en vorderingen inzake consumentenbescherming of vorderingen gegrond op soortgelijke wetgeving;
vi. Indien de Applicatie niet voldoet aan de toepasselijke garanties, kunt u Apple daarvan op de hoogte stellen. Apple zal u de aankoopprijs voor de Applicatie, wanneer van toepassing, terugbetalen en voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Apple geen andere garantieverplichting met betrekking tot de Applicatie hebben;
vii. Apple en dochterondernemingen van Apple zijn derden-begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden en door uw aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden zal Apple als derde-begunstigde ervan het recht hebben (en zal zij geacht worden het recht te hebben aanvaard) om deze Gebruiksvoorwaarden tegen u af te dwingen.

6.4.3 Door het gebruiken van de Website, de Dienst of de Applicatie vrijwaart u CuracaoHouses.com uitdrukkelijk voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van welke website of dienst van een derde dan ook, waartoe toegang wordt verleend via de Website, de Dienst of de Applicatie of die daarin verwerkt zijn.

De Bezoeker vrijwaart CuracaoHouses.com dan ook voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

a. het aangaan van een overeenkomst op basis van een Speurder; en
b. het gebruik van via de Website aangeboden producten of diensten.

7. Klachtenregeling

7.1 In geval van klachten over de werking van de Dienst kan de Bezoeker CuracaoHouses.com via het contactformulier of per e-mail (info@curacaohouses.com) contacteren. Klachten dienen door de Bezoeker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 maanden, na het vaststellen van een gebrek met betrekking tot de Dienst, aan CuracaoHouses.com meegedeeld te worden.

7.2 Klachten moeten zo volledig mogelijk en duidelijk omschreven worden ingediend. Bij het indienen van uw klacht dient u het woord “Klacht” op te nemen in het veld voorbehouden voor een omschrijving van uw vraag in het contactformulier of in de titel van uw e-mail.

7.3 Na melding van de klacht zal de goede ontvangst van uw klacht door CuracaoHouses.com bevestigd worden en zal u binnen vijf werkdagen worden ingelicht over de termijn waarbinnen u van ons een voorstel tot oplossing van het probleem zal ontvangen. Wij zullen ernaar streven om ingediende klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

8. Overige bepalingen

8.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Speurdersovereenkomst. Mondelinge overeenkomsten hebben geen rechtskracht.

8.2 Indien CuracaoHouses.com één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.

8.3 Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

8.4 De Gebruiksvoorwaarden en de Speurdersovereenkomst vormen de hele overeenkomst tussen 2dehands.be en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van CuracaoHouses.com en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien, zullen wij minnelijk trachten op te lossen alvorens deze voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtbank in Brussel. Indien de Bezoeker hieraan de voorkeur geeft, kan het geschil worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie van BeCommerce.

8.5 Voor vragen over het gebruik en de werking van de Dienst, kunnen Bezoekers CuracaoHouses.com via het contactformulier of per e-mail (info@curacaohouses.com) contacteren.

II. Bijzondere Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Voor de categorieën “Featured” en “Auto’s” gelden er bijzondere Gebruiksvoorwaarden (de “Bijzondere Gebruiksvoorwaarden”).

1.2 De Bijzondere Gebruiksvoorwaarden genieten voorrang op de overeenstemmende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, die aanvullend van toepassing blijven.

2. Betaalde Speurders

2.1 Een Adverteerder heeft de mogelijkheid Speurders, mits betaling van een tarief (“Speurderstarief”), te promoten (“Featured Speurders”). In geval van Betaalde Speurders komt de Speurdersovereenkomst tot stand op het ogenblik dat de betaalprocedure op de Website van de betrokken Payment Service Provider is voltooid.

2.2 De Adverteerder beschikt, afhankelijk van de gekozen Promotie, wel of niet over het recht om van de aankoop af te zien.

2.3 Een Adverteerder kan, door betaling van een Speurderstarief, éénmalig voor elke afzonderlijke betaling, zijn Speurder bovenaan de lijst met Speurders plaatsen (het “Omhoog plaatsen”). Het Omhoog plaatsen van een Speurder gebeurt na betaling van het Speurderstarief. Het kan enkele minuten duren vooraleer een Speurder Omhoog geplaatst wordt.

2.4 Indien de Adverteerder zijn Speurder Omhoog plaatst of door middel van een andere beschikbare Promotie doet opvallen en dit Speurder niet aan de (Bijzondere) Gebruiksvoorwaarden voldoet, kan het betrokken Speurder verwijderd worden. De Adverteerder heeft in dit geval geen recht op teruggave van het Speurderstarief van het Betaalde Speurder.

2.6 Bij technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de Website, of bij andere gevallen van overmacht is CuracaoHouses.com niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van Betaalde Speurder. De Adverteerder heeft in dit geval geen recht op teruggave van het Speurderstarief van het Betaalde Speurder. Klachten over de werking van de Dienst kunnen worden ingediend volgens de procedure omschreven onder hoofdstuk I, titel 7.

3. Auto’s (op marktplaats.curacaohouses.com)

3.1 Elk Speurder mag slechts één auto aanbieden. Het is dus niet toegestaan meerdere auto’s in één Speurder aan te bieden en/of na verkoop van de auto het Speurder te hergebruiken voor een andere auto.

3.2 Elk Speurder dient onder de juiste merkcategorie geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om andere merken en modellen van auto’s in het Speurder te vermelden dan het merk en het model van de auto die daadwerkelijk wordt aangeboden. Het is dus ook niet toegestaan om in het Speurder alle andere merken en modellen te vermelden die de Adverteerder daarnaast mogelijk aanbiedt.

3.3 De titel en tekst van het Speurder dient de aangeboden auto, in het bijzonder met betrekking tot de prijs en eigenschappen, juist en duidelijk te omschrijven.

3.4 Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van de aangeboden auto zelf. Een foto afkomstig van een website of uit een catalogus van het automerk kan dus bijvoorbeeld niet gebruikt worden.

3.5 Het is niet toegestaan om in het prijsveld van het Speurder enkel de aanbetaling voor de auto of een prijs per maand (bijvoorbeeld bij leasing) te vermelden.

3.6 Het is niet toegestaan om onder de afdeling “Auto’s” een Speurder te plaatsen waarin geen auto te koop wordt aangeboden, zoals een Speurder inzake autoverzekeringen of andere auto-gerelateerde diensten. Zodanige Speurders dienen geplaatst te worden in de afdeling “Auto-onderdelen” onder de rubriek “Autoaccessoires”.

3.7 Het is niet toegestaan om in Speurders reclame te maken voor of door te verwijzen naar andere websites met rubrieksadvertenties voor auto’s.

3.8 Indien de in het Speurder aangeboden auto verkocht wordt, moet de Adverteerder de betrokken Speurder verwijderen.